Pratik Bilgiler
 
    Sirküler
    Özel Tamimler
    Kdv İade Listeleri İnternet Ortamına Verilmesi

Muhtasar beyannamede tevkifata tabi ödemelerle ilgili yeni bilgiler isteniyor.

SİRKÜLER
05/01
 
07/05/2012
 
 
KONU :
* Muhtasar beyannamede tevkifata tabi ödemelerle ilgili yeni bilgiler isteniyor.
 
MUHTASAR BEYANNAMEDE TEVKİFATA TABİ ÖDEMELERLE İLGİLİ YENİ BİLGİLER İSTENİYOR:
 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanan 2 Mayıs 2012 tarihli Gelir Vergisi Sirküleri/82’de Tevkifata tabi bazı ödemelerle ilgili ilave bilgilerin istenilmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır.
 
Sözkonusu Başkanlık sirküleri aşağıda sunulmuş olup, yapılan düzenlemeler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
 
1. Ödemeye Ait Düzenlenen Belge Bilgileri:
 
Halen mevcut olan muhtasar beyannamelerde; kira gelirleri, zirai kazançlar, serbest meslek kazançları ve yıllara sari inşaat hak edişleri nedeniyle yapılan ödemeler üzerinden yapılan tevkifata ilişkin olarak bazı bilgilerin doldurulması gerekmektedir.
 
Başkanlık sirküleri ile bu bilgilere “Ödemeye Ait Düzenlenen Belgenin Türü, Tarihi, Seri ve Sıra Numarası” da ilave edilmiştir.
 
Bu düzenleme, Mayıs ayına ilişkin muhtasar beyannameden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.
 
2. Tevkifata Tabi Menkul Sermaye İratları İle İlgili Bilgiler:
 
Tevkifata tabi tutulan menkul sermaye iratları ile ilgili detay bilgiler de Ağustos 2012 döneminden geçerli olmak üzere muhtasar beyannameye yazılacaktır.
 
Menkul sermaye iratları Gelir Vergisi Kanunu’nun 75. Maddesinde sayılmış olup; bunların önemli bir bölümü tevkifata tabi bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak;
 
* Kurumlardan elde edilen kar payları (temettüler)
* Mevduat faizleri,
* Repo gelirleri,
* Sigorta ve emeklilik şirketlerince sistemden ayrılanlara yapılan ödemeleri
 
gösterebiliriz.
 
Tevkifata tabi tutulan menkul sermaye iratları muhtasar beyannamede bildirilirken Ağustos 2012 döneminden itibaren bunlara ait;
 
Ödeme Yapılanın Adı, Soyadı (Unvanı), Adresi, T.C. Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarası, Vergi Dairesi, Ödemenin Tür Kodu, Gayrisafi Tutarı, Ödemeye Ait Düzenlenen Belgenin Türü, Tarihi, Seri ve Sıra Numarası ve Kesilen Vergi Tutarı
 
bilgileri de muhtasar beyannamenin ilgili bölümünde doldurulacaktır.
 
 
3. Değerlendirmemiz:
 
Başkanlık sirküleri ile istenilen “Ödemeye Ait Düzenlenen Belgenin Türü, Tarihi, Seri ve Sıra Numarası” ifadesinden serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, fatura gibi belgeler düzenleniyorsa bu belgelerdeki bilgilerin, bu belgelerin düzenlenmediği durumlarda ( örneğin; kar payı, kira gibi, yıllara sari inşaat taahhüt işi avansı) ödemelerde ise banka dekontundaki bilgilerin anlaşılması gerektiğini düşünüyoruz. 
 
Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesine göre avans olarak yapılan ödemeler tevkifata tabi olduğu gibi, nakden ödemeyi yapmadan hesaben ödeme anında da tevkifat yapılması gerekmektedir. (Aynı Kanunun 96.Maddesine göre hesaben ödeme deyimi; vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade eder. ) Hesaben ödemeye bağlı tevkifat yapılmakla birlikte nakden ödemenin aynı ayda yapılmamış olması halinde muhtasar beyannamenin ödemeye ait düzenlenen belge bilgileri yazılamayacaktır. Diğer bir sorun da; özellikle halka açık şirketlerde kar payını elde eden muhatabın bilgilerinin edinilmesinde karşılaşılacak güçlüktür. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bu ve benzeri tereddütlere açıklık getireceğini düşünüyouz.
 
Saygılarımızla.
 
 

 

EkBoyut
SİRKÜLER-05-01-Muhtasar beyannamede tevkifata tabi ödemelerle ilgili yeni bilgiler isteniyor..doc [1]377.5 KB

 
Dolar Alis
Dolar Satis
Euro Alis
Euro Satis
ADANA
       Mali Takvim
       E-Beyan (MALİYE)
       Internet Bankacılığı
       SSK Emeklilik
       SSK E-Bildirge
       SSK Gecikme Zammı
       Bağkur Emeklilik
       Bağkur hizmet dökümü
       Erken Ödeme indirimi
       Motorlu Taşıtlar V.D
       Kurumlar Vergi Dairesi
       Gelirler Vergi Dairesi
       G.Zammı Hesabı
       Adana Ticaret Odası
       Vergi Kodları
       Vergi Numarası
       Gelir İdaresi Baş.
       T.C. Kimlik No
       Resmi Gazete
       Nexia Turkey
 
Mehmet Tolga Yıldırım 20008 © - Yönetim Paneli