Pratik Bilgiler
 
    Sirküler
    Özel Tamimler
    Kdv İade Listeleri İnternet Ortamına Verilmesi

TAMİM 2009/19

TAMİM 2009/19 Dosya Olarak İndirmek İçin Tıklayın

TAMİM NO: 2009/19

 

                                                                                     11/05/2009

 

KONU : Devreden Yatırım İndirimi bulunanların 2009/1 Geçici Vergi Döneminde

            Verecekleri Beyannameye koyabilecekleri İhtirazi Kayıt hk.

 

            Yatırım indirimi hakkının 2008 yılı sonu itibariyle bitmesi nedeniyle devreden yatırım indirimi hakkı bulunanlar için 2009/1 Geçici Vergi Dönemi Beyannamesine İhtirazi Kayıt koymaları önerilmektedir.

 

            Zira Konu Anayasa Mahkemesinde ve Karara bağlanmak üzeredir. Anayasa Mahkemesi Kararının olumlu çıkması halinde bundan ancak ihtirazi kayıtlı beyanname verenler ve bunun gereği 30 gün içinde Vergi Mahkemesinde dava açanlar yararlanabilecektir.

 

            İhtirazi Kayıt dilekçe örneği ektedir. Elektronik beyan verilirken ihtirazi kayıt seçeneği mutlaka işaretlenmelidir. (Dilekçe ayrıca beyanname verme süresinde Vergi Dairesine bir yazı ile tevdi edilmelidir.)

 

            Bilgilerinize sunulur.

 

 

 

                                                                                                          Yeminli Mali Müşavir

                                                                                                            M.Tolga YILDIRIM

 

 

 

 

 

EK: İhtirazi Kayıt Dilekçesi Örneği.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İHTİRAZİ KAYITTIR.

 

            Bilindiği gibi, Gelir Vergisi Kanununun yatırım indirimi ile ilgili hükümleri 5479 sayılı kanunla 1.1.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 69.madde ile Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin;

 

-          31.12.2005 tarihi itibariyle mevcut olup 2005 yılı kazançlarından indiremedikleri yatırım

indirimi istisna tutarlarını,

-          24.4.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik

belgeleri kapsamında, GVK’nun 4842 Sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki ek maddeleri çerçevesinde başlanmış yatırımlar için belge kapsamında 1.1.2006 tarihinden sonra yapacakları yatırımlar üzerinden hesaplanacak istisna tutarlarını,

-          Gelir Vergisi Kanunu’nun eski 19.maddesi kapsamında 1.1.2006 tarihinden önce başlanan

yatırımlarla ilgili olarak yatırımla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edip bu tarihten sonra yapılan yatırımlar üzerinden hesaplanacak istisna tutarlarını, vergiye tabi kazançlarının tespitinde yine indirim konusu yapabilecekleri kabul edilmişti.

Ancak bunun koşulu;

-          Kurumlar Vergisi mükellefleri için eski (5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun) %30’luk

vergi oranını, indirimin uygulandığı yıl kazançlarına uygulama suretiyle anılan yıllara ait vergileri hesaplama mecburiyetinin kabul edilmesidir. Bu durum Anayasaya aykırıdır. Zira getirilen koşulla, geçmişten kaynaklanan ve yasa ile tanınmış haklardan teşvik belgeli ile veya belgesiz yatırımcı statüsüne girerek yararlanmaya hak kazanan ve hukuki güvenlik ilkesi uyarınca yatırım hesaplarını yapanların , fizibilite etüdlerini buna göre hazırlayan ve yine yatırım indirimi hükümlerine dayanarak ve güvenerek yatırım harcaması yapanların bu statüden yararlanmaları, yüksek vergi ödeme koşuluna bağlanması, bütün mükellefler yeni yasadan ve %20 oranında vergi öderken, yatırım indirimi olanağından vazgeçilmesinin istenmesi, vazgeçilmez ise %30 kurumlar vergisi veya %19,8 stopaj gelir vergisinin ödenmesinin istenmesi bir yaptırım olarak ortaya çıkmış ve kazanılmış haklardan yararlanmanın bedeli oluşturulmuştur. Yani cezalandırılmıştır.

 

Öteyandan gerek devreden yatırım indirimlerinin az önce açıklandığı şekilde haksızca

kullanılabilmesi, gerekse iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edecek yatırımların en fazla 2006, 2007 ve 2008 yıllarında kullanılabilecek olması da Anayasaya aykırıdır.

            Zira;

            Kazanç yetersizliği nedeniyle yararlanılamayan ve indirim hakkı olarak devreden yatırım harcama tutarlarının İNDİRİM haklarının en son 2008 yılı kazançları ile sınırlandırılmış olması kazanılmış hakların ihlalidir. Aynı zamanda bu durum, hukuki güvenlik ilkesini zedelediği içinde Anayasaya aykırıdır.

 

            Bu nedenlerle Devreden yatırım indirimlerimizin 2009 ve takip eden yıllarda da (bitinceye kadar) kurumlar vergisinden ve kurumlar vergisine esasa Geçici Vergi Matrahlarından İNDİRİM konusu yapılması gerekmektedir.

 

            Gerek bu dönemde, gerekse İNDİRİM’in kazancın elverdiği dönemde uygulanabilmesinin sağlanmasını temin ve talep ile İHTİRAZİ KAYIT koymaktayız

 
Dolar Alis
Dolar Satis
Euro Alis
Euro Satis
ADANA
       Mali Takvim
       E-Beyan (MALİYE)
       Internet Bankacılığı
       SSK Emeklilik
       SSK E-Bildirge
       SSK Gecikme Zammı
       Bağkur Emeklilik
       Bağkur hizmet dökümü
       Erken Ödeme indirimi
       Motorlu Taşıtlar V.D
       Kurumlar Vergi Dairesi
       Gelirler Vergi Dairesi
       G.Zammı Hesabı
       Adana Ticaret Odası
       Vergi Kodları
       Vergi Numarası
       Gelir İdaresi Baş.
       T.C. Kimlik No
       Resmi Gazete
       Nexia Turkey
 
Mehmet Tolga Yıldırım 20008 © - Yönetim Paneli